Hjem  -  Utstilling -  Program -  Historie  -  Bilder  -  Kontakt - Årsrapport

STIFTELSEN OTTO-HUSET.

FINNØY.

Vedtekter

Vedtatt på konstituerende stiftelsesmøte fredag 25.11.2005

§ 1 Formål
Stiftelsen OTTO-HUSET er en ideell, privat og ikke næringsdrivende - en alminnelig- stiftelse som skal ha til formål å arbeide for:
- restaurering og langsiktig bevaring av OTTO-HUSET på Finnøy
- gjennom opprettelsen av et eget driftsselskap å sikre at det foregår kulturaktiviteter og kulturformidling i huset; herunder også relatert møtevirksomhet.
- kulturaktivitetene og - formidlingen skal være vidt definert og inkludere både lokale kunstnere og kunsthåndtverkere samt regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere.

§ 2 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er kr. 104.500.-

§ 3 Valg av styre. Årsmøte.
Stiftelsen skal ha et styre med 3 – 5 medlemmer valgt av årsmøtet. Årsmøtet består av stifterne. Minst ett av styrets medlemmer skal ikke være blant stifterne; jfr. stiftelsesloven.
Styremedlemmer velges for 1 år av gangen av årsmøtet som innkalles skriftlig med 4 ukers varsel og avholdes før 1.juni hvert år. Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes av årsmøtet. Årsmøtet velger revisor.
Styret velger en styreleder.
Styret kan ansette daglig leder og engasjere forretningsfører.
Eventuell godtgjørelse til styrets medlemmer, daglig leder og forretningsfører skal stå i et rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet - og de kan ikke ha lån eller sikkerhetsstillelse i stiftelsen.

§ 4 Styrets arbeid og oppgaver
Styret forestår forvaltningen av stiftelsen.
Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas og påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
Saker av viktighet skal behandles i styremøte, herunder ansettelser og vedtakelse av budsjett og regnskap.
Hvert styremedlem og daglig leder kan kreve styremøte for behandling av bestemte saker. Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede.
Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende styremedlemmer har stemt for. Ved stemmelikhet vedtas det som styrets leder har stemt for.
Vedtektsendringer krever tilslutning fra minst to tredeler av stifterne i lovlig innkalt årsmøte.
Styret skal føre møtebok - som inneholder styrets vedtak og medlemmenes underskrifter.

§ 5 Regnskap, revisjon og registrering
Stiftelsen skal avlegge regnskap i henhold til regnskapsloven.
Styret skal velge en offentlig godkjent revisor, som skal utøve sin funksjon i henhold til revisorlovens og stiftelseslovens bestemmelser.
Stiftelsen skal innmeldes til Stiftelsesregisteret og registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

§ 6 Uttreden og omdanning
Ved uttreden av styret kan styremedlemmer ikke gjøre krav på spesielle rettigheter eller andel i stiftelsens eiendeler og midler. Nye styremedlemmer går inn med de samme rettigheter og plikter som forgjengerne.
Stiftelsen kan omdannes, herunder oppheves, i henhold til stiftelseslovens bestemmelser.

Stiftelsedokument Desember 2005.
© 2008